Polypropylene Ball Valve  >  VSF2112A

   제품명  VSF2112A
   제품규격
    2" Male QDC x V20280 Metal
    Collar with Cap & Lanyard
    Opening Thru Ball : 1 1/2"
   특징  
  * Stainless Steel  밸브에 비교해 가볍고 안전하며
    Glass Filled Polypropylene을 사용하여 내구성 및 강도가
    우수함 
  * 밸브의 입구가 커플링을 연결하여 사용할 수 있슴
   용도  
     IBC용 밸브 , 액체제품 취급용 밸브

인천광역시 서구 원당동 480-1 (주)삼오상사  Tel : 032-569-3006  / Fax : 032-569-3008