IBC  >  IBC (2" Butterfly Valve)

   제품명  IBC (2" Butterfly Valve)
   제조사  Schutz , China
   제품규격

   * 용량 : 1000ℓ 
   * 치수 : 1000(가로) X 1200(세로) X 1000(높이)
   * 배출구 : 2" 
   * 주입구 : (Φmm)140   
   * 중량(kg) : 약60kg
 
   특 징

   Butterfly Valve는 Ball Valve에 비교해 구조가
   간단하여 Valve를 세척하여 사용할때 편리함.
 

인천광역시 서구 원당동 480-1 (주)삼오상사  Tel : 032-569-3006  / Fax : 032-569-3008